Reply To: TDI FILTER driver

Home Forums Discussions General Discussion TDI FILTER driver Reply To: TDI FILTER driver

#6289
Dmitry_177
Participant

Реализовал что-то наподобии, но у меня опять же таки не ловятся входящие пакеты и еще синий экран появляется.. Выложу весь код:

в *.h файле:

typedef NTSTATUS (*OLDCLIENTEVENTRECEIVE)(IN PVOID,
                IN CONNECTION_CONTEXT,
                IN ULONG,
                IN ULONG,
                IN ULONG,
                OUT ULONG,
                IN PVOID,
                OUT PIRP);

// структура про которую мы говорили
typedef struct _CLIENTEVENTRECEIVECONTEXT
{
  LIST_ENTRY  ListEntry;
  PVOID   EventHandler;
  PVOID   EventContext;
} CLIENTEVENTRECEIVECONTEXT, *PCLIENTEVENTRECEIVECONTEXT;

полный код драйвера в *.c файле

#include "ntddk.h"
#include "TdiKrnl.h"
#include "main.h"

PPAGED_LOOKASIDE_LIST  g_pPagedLookasideList;
LIST_ENTRY      g_ClientEventReceiveListHead;
KSPIN_LOCK      g_ClientEventReceiveListLock;
  
NTSTATUS DriverEntry(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
        IN PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
  OldTcpIrpMjDeviceControl = NULL;

  g_pPagedLookasideList = ExAllocatePool(NonPagedPool, sizeof(PAGED_LOOKASIDE_LIST));

  ExInitializePagedLookasideList(g_pPagedLookasideList, NULL, NULL, 0, sizeof(CLIENTEVENTRECEIVECONTEXT), 'tdis', 0);

  InitializeListHead(&g_ClientEventReceiveListHead);
  KeInitializeSpinLock(&g_ClientEventReceiveListLock);

  DriverObject->DriverUnload = OnUnload;

  return InstallDriverHook();
}

NTSTATUS InstallDriverHook()
{
  NTSTATUS    ntStatus;   
  UNICODE_STRING deviceTCPUnicodeString;
  WCHAR deviceTCPNameBuffer[] = L"\\Device\\Tcp";
  pFile_tcp = NULL;
  pDev_tcp  = NULL;
  pDrv_tcpip = NULL;

  RtlInitUnicodeString (&deviceTCPUnicodeString, deviceTCPNameBuffer);
  ntStatus = IoGetDeviceObjectPointer(&deviceTCPUnicodeString, FILE_READ_DATA, &pFile_tcp, &pDev_tcp);
  if(!NT_SUCCESS(ntStatus))
   return ntStatus;
  pDrv_tcpip = pDev_tcp->DriverObject;

  OldTcpIrpMjDeviceControl = pDrv_tcpip->MajorFunction[IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL];
  if (OldTcpIrpMjDeviceControl)
   pDrv_tcpip->MajorFunction[IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL] = HookedTcpDeviceControl;   
   //InterlockedExchange ((PLONG)&pDrv_tcpip->MajorFunction[IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL], (LONG)HookedTcpDeviceControl);

  return STATUS_SUCCESS;
}

NTSTATUS HookedTcpDeviceControl(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, IN PIRP Irp)
{
  PIO_STACK_LOCATION     irpStack;
  UCHAR         *mdlBuffer;
  PCLIENTEVENTRECEIVECONTEXT  pBlockFromPagedLookasideList;
  KIRQL         irql;

  irpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation (Irp);

  switch (irpStack->MajorFunction)
  {
    case IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL:
     if (irpStack->MinorFunction == TDI_SEND)
     {
      DbgPrint("tdi_sniffer TDI_SEND:");

      mdlBuffer = MmGetSystemAddressForMdlSafe (Irp->MdlAddress, LowPagePriority);

      DbgPrint (mdlBuffer);
     }

     if (irpStack->MinorFunction == TDI_SET_EVENT_HANDLER)
     {
      if (((PTDI_REQUEST_KERNEL_SET_EVENT)&irpStack->Parameters)->EventType == TDI_EVENT_RECEIVE)
      {
        DbgPrint("tdi_sniffer TDI_SET_EVENT_HANDLER -> TDI_EVENT_RECEIVE");

        pBlockFromPagedLookasideList = ExAllocateFromPagedLookasideList(g_pPagedLookasideList);

        memset(pBlockFromPagedLookasideList, 0, sizeof(CLIENTEVENTRECEIVECONTEXT));

        KeAcquireSpinLock(&g_ClientEventReceiveListLock, &irql);

        InsertHeadList(&g_ClientEventReceiveListHead, &pBlockFromPagedLookasideList->ListEntry);

        // ñîõðàíÿåì îðèãèíàë ôóíêöèè â ñòðóêòóðå
        pBlockFromPagedLookasideList->EventHandler = ((PTDI_REQUEST_KERNEL_SET_EVENT)&irpStack->Parameters)->EventHandler;

        // ñîõðàíÿåì îðèãèíàë êîíòåêñòà â ñòðóêòóðå
        pBlockFromPagedLookasideList->EventContext = ((PTDI_REQUEST_KERNEL_SET_EVENT)&irpStack->Parameters)->EventContext;

         
        ((PTDI_REQUEST_KERNEL_SET_EVENT)&irpStack->Parameters)->EventHandler = HookedClientEventReceive;
        ((PTDI_REQUEST_KERNEL_SET_EVENT)&irpStack->Parameters)->EventContext = pBlockFromPagedLookasideList;

        KeReleaseSpinLock(&g_ClientEventReceiveListLock, irql);

        DbgPrint("tdi_sniffer ClientEventReceive Hooked...");
      }
     }

   break;
   
   default:
   break;
  }

  return OldTcpIrpMjDeviceControl(DeviceObject, Irp);
}

NTSTATUS HookedClientEventReceive(IN PVOID TdiEventContext,
             IN CONNECTION_CONTEXT ConnectionContext,
             IN ULONG ReceiveFlags,
             IN ULONG BytesIndicated,
             IN ULONG BytesAvailable,
             OUT ULONG *BytesTaken,
             IN PVOID Tsdu,
             OUT PIRP *IoRequestPacket)
{
  UCHAR  *sduBuffer;

  PCLIENTEVENTRECEIVECONTEXT  pBlockFromPagedLookasideList;
  OLDCLIENTEVENTRECEIVE   OldClientEventReceive;

  pBlockFromPagedLookasideList = TdiEventContext; // â TdiEventContext ïî èäåå ñîäåðæèòñÿ óêàçàòåëü íà ìîþ ñòðóêòóðó
  OldClientEventReceive = pBlockFromPagedLookasideList->EventHandler;

  sduBuffer = Tsdu;
  DbgPrint("tdi_sniffer TDI_RECEIVE:");
  DbgPrint(sduBuffer); // íåçíàþ êàê âûòàùèòü ïðèíÿòûå ïàêåòû èç Tsdu, åñëè îíè òàì íàõîäÿòñÿ èëè åùå ãäå, èç DDK ÿ ÷òî-òî íå ïîíÿë ãäå èìåííî îíè ñîäåðæàòñÿ

  // âûçûâàåì îðèãèíàë ôóíêöèè
  return OldClientEventReceive(pBlockFromPagedLookasideList->EventContext,
             ConnectionContext,
             ReceiveFlags,
             BytesIndicated,
             BytesAvailable,
             *BytesTaken,
             Tsdu,
             *IoRequestPacket);
}

NTSTATUS OnUnload(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject)
{
  if (OldTcpIrpMjDeviceControl)
   InterlockedExchange ((PLONG)&pDrv_tcpip->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL], (LONG)OldTcpIrpMjDeviceControl);  
  if (pFile_tcp != NULL)
   ObDereferenceObject(pFile_tcp);
  pFile_tcp = NULL;

  return STATUS_SUCCESS;
}

Выгрузку списка и проверку на существующий в нем элемент я еще пока не делал, так что не обращайте на это внимания.. Подскажите пожалуйста правильно ли я понял суть со своей структурой и правильно ли я делаю? Почему-то всеравно не показываются входящие пакеты, даже DbgPrint(“tdi_sniffer TDI_RECEIVE:”); не показывается.. И подскажите пожалуйста как вытащить принятые пакеты и от куда их вообще нужно вытаскивать, из Tsdu?